عکس خورش مرغ ناردونی
مژگان ♡food♡
۱۶۶
۱.۵k

خورش مرغ ناردونی

۲ آذر ۹۹
#خورش_مرغ_ناردونی

تغییر نکنیدبخاطراینکه
آدمها دوستتان داشته باشند
خودتان باشید وبدانید آدمهایی که لیاقتتان را دارند
خود واقعی شما را دوست خواهند داشت.....😌🥰❤
...