عکس مربا انجیر
محبوبه عباسی
۳۳۵
۳.۷k

مربا انجیر

۹ دی ۹۹
خاصیت آدم است اصلا...
کوتاه که بیایی، بلند می آید!
بگویی معذرت میخواهم،
دیگر هیچ خدایی را بنده نیست...
با خودش فکر نمیکند که شاید اشتباه من بود!
که شاید نخواست ادامه دار شود این دلخوری ها...
که عذرخواهی شاید تنها راهِ تمام شدن این قائله بود...
که شاید او کاری را کرد که من شهامتش را نداشتم!
خاصیت آدمیست اصلا...
زیادی که اهمیت بدهی، بی اهمیت میشوی!

#محبوبه_عباسی
#مربا_انجیر
...
نظرات