عکس جواهرپلو
ورق بزنین لطفا
Saeedi
۶۶
۱.۱k

جواهرپلو ورق بزنین لطفا

۱۵ دی ۹۹
#جواهرپلو
پناه" می برم "به خــــ ــــــدا "
از عیبی که
"امروز" در خود می بینم
و
"دیروز"
دیگران را بخاطر
همان عیب
ملامت کرده ام
محتاط باشیم در "سرزنش" و "قضاوت کردن دیگران"
وقتی
نه از "دیروز کسی" خبر داریم
و نه از "فردای خودمان"
...
نظرات