عکس شامی بدون تخم مرغ

شامی بدون تخم مرغ

۱۹ دی ۹۹
.
رو ندهید به غصه هایتان!
رو که دادید کارتان تمام است
در قلبتان ریشه میکنددردش میزند
به لبانتان!و از کار می اندازد
خندهایتان را ...
...
نظرات