عکس خوراک جیگر
Mamane Amirsam
۱۲۲
۱.۸k

خوراک جیگر

۲ ماه پیش
هنوز زنی در جهان

دست در کیفِ لوازم آرایشش میبرد

و رژ قرمزش را برمیدارد...

هنوز مردی است

که اورا سیراب محبتش نکرده است...

وخیابان این روزها پرشده

از زن هایی با رژ قرمز...


((سحر رستگار))
...
نظرات