عکس نان گرده(استان همدان)
یئمک
۳۱
۴۰۹

نان گرده(استان همدان)

۱۵ فروردین ۰
لینک دستور نان گرده(استان همدان) در سرآشپز پاپیون

https://sarashpazpapion.com/recipe/0ce6f61353eac6a60f165438265eae14


خمیر رو به جای چانه ۵۰ گرمی به چهار قسمت مساوی تقسیم کردم
...
نظرات