عکس فالوده سیب
مامان ایلیا
۲۴
۸۸۳

فالوده سیب

۲۸ اردیبهشت ۰
وقتی ناراحتی،
ميگن خدا اون بالا هست...🦋
وقتی نا اميدی،
ميگن اميدت به خدا باشه🦋
وقتی مسافری،
ميگن خدا پشت و پناهت🦋
وقتی مظلوم واقع باشی،
ميگن خدا جای حق نشسته🦋
وقتی گرفتاری،ميگن
خدا همه چيو درست ميکنه🦋
وقتی هدفی تو دلت داری
ميگن از تو حرکت از خدا برکت🦋
پس وقتی خدا حواسش به همه
و همه چی هست،
ديگه غصه چرا...🦋
شب خوش ...التماس دعا عزیزان 😔
...
نظرات