عکس آش دندونی
vida.v
۴۱
۱.۱k

آش دندونی

۱ تیر ۰۰
امروز ساعت 7نیم ک شوهر.. رفت🚶 سر کار بیکار بودمو خوابمم😴 نمیبرد😫 رفتم تو اینستا ول بچرخم 😆 البته کار هرروزمه😆
چرخیدن من همانا و رگ زرنگ شدنم همانا 😤
یهو چشم خورد ب آش دندونی 😋
یهو حوس کردم 😋
یهو جو گرفت😈
یهو پاشدم نخودلوبیا خیسوندم و جوشوندمو و آبشم چندبار ریختم بادش از بین بره😜
و شروع کردم ب درست کردنش💪
بدی ماهایی ک تو شهر غریبیم همینه خودت باید مامانبزرگ خودت باشی هم آش بپزی هم دلمه بپزی هم چیزای دیگ ک اصلا ب سنت نمیخوره😞
عکس بدون ادیت
بسییییییییییییییییار خووووووووووووووووشمزه🎈 ب جرعت میتونم بگم از آشای مامانم بهتر شده
البته پاپی جان لطف کردن و کیفیت عکس رو ب صفر رسوندن😤
...