عکس آش دوغ همدانـی ...

آش دوغ همدانـی ...

۳ تیر ۰۰
#آش_دوغ_همدان #آش_دوغ #آش #همدان
🌸🍃❖
بخشش را "بخش کن" 🍃🌺
محبت را "پخش کن"
غضب "پریشانی" است
نهایتش "پشیمانی" است..

هر چه "بضاعتمان" کمتر است
"قضاوتمان" بیشتر است
به "خشم" ، "چشم" نگو
و از "جدایی" ، "جدا" باش..🍃🌺
❤💚💜💙💛❤💚💜💙💛
...
نظرات