عکس «حلوا »
ashpazi mahboub
۲۰
۷۱۵

«حلوا »

۲ مهر ۰۰
شاخه گلی به زیبایی فاتحه بفرستیم برای تمام آنهایی که دربین مانیستند
ولی دعاهاشون هنوز کارگشاست.
یادشون همیشه باماهست وجاشون
بین ماخالی ..
روحشان شاد...

اولین سالگرد آسمانی شدن پدرشوهرعزیزم.
...
نظرات