عکس شکلات خانگی

شکلات خانگی

۷ مهر ۰۰
#قرار شکلاتی #اسما#خوزستان#ماهشهر


درزندگے
اجازه نده چیزےرنگ
خوشیهایت راتارکند
شادبودن یک هنرست
لذت ببراززندگے
ودرهر
شرایط عشق بورز
ومحبت رابه همه هدیه بده
...
نظرات