عکس آش کدو حلوایی
mahiii
۳۷
۸۱۷

آش کدو حلوایی

۲۵ مهر ۰۰
پاییز را دیدی؟!
آنان که رنگ عوض کردند، افتادند!
يادمان باشد؛
محبت، تجارت پاياپای نيست!
چرتکه نیندازيم که من چه کردم و در مقابل تو چه کردی!

بی شمار محبت کنيم،
حتی اگر به هردليلی کفه ی ترازوی ديگران سبکتر بود... اگر قرار باشد خوبی ما وابسته به رفتاردیگران باشد،
این دیگر خوبی نیست؛
بلکه معامله است.
...
نظرات