عکس چیپس ترد

چیپس ترد

۲ آبان ۰
#پویش#قرار#
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥عید همگی مبارک💥💥💥💥💥🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
رسولی آمد وشد عرش اعلی
ز نور مصطفی روشن ترینها
همان نوری که با میلاد صادق
مصفا شد تمام کل دنیا
...
نظرات