عکس ژله خرده شیشه شفاف
mahi_azimi
۰
۷۱۵

ژله خرده شیشه شفاف

۸ آبان ۰۰
☑️ اندیشه ها مثل آهنربا هستند و بسامد دارند.
وقتی که به فکر کردن می پردازید اندیشه شما به عالم هستی فرستاده می شود و مانند آهن ربا هر چیزی را که بسامد مشابهی داشته باشد به سمت خود جذب می کند.
در واقع آنچه به بیرون فرستاده می شود سرانجام به مرکز و منبع خود باز می گردد و آن منبع خود شما هستید.

شما یک برج فرستنده انسانی هستید که از هر نوع برج فرستنده موجود در روی کره زمین قدرتمندتر است و تصاویری که بعد از ارسال اندیشه های خود دریافت می کنید همان تصاویر و اتفاقات زندگی تان هستند.

بنابراین اگر می خواهید در زندگی خود تغییری ایجاد کنید کانال را عوض کنید و موج را با تغییر دادن اندیشه ها و افکار خود تغییر دهید.💚♥️


...