عکس کوکی دابل چاکلت
Fareqمامان مَأوا
۲۲۸
۲.۱k

کوکی دابل چاکلت

۱۸ آبان ۰
#کوکی_دابل_چاکلت#کوکی_شکلاتی#لته#قهوه#coffee
دخترم را جوری تربیت خواهم کرد که هیچگاه ما را اینگونه تربیت نکرده اند


یاد بگیردجایی که باید گریه کند گریه کند نریزد توی خودش چون بزرگ شده یا چون آدم بزرگها گریه نمی کنند (عجب دروغ بزرگی)

که جایی که باید فریاد بزند فریاد بزند.

که وقتی باید عصبانی باشد عصبانی باشد.

نشود تندیس صبر و شکیبایی که خون خونش را بخورد ولی به همه لبخند احمقانه تحویل دهد

یاد بگیرد وقتی نمیخواهد کسی بماند حالی طرف کند که نباید بماند

وقنی به روح و شخصیتش آسیب بزنند بی خیال دنیا و مردمش بشودو زیر پایش لهش کند

جوری که یادش نرود آدم است و آدم همانی است که هم گریه میکند هم داد میزند هم خشمگین میشود وهم تا آخر عمرش مدیون خودش است ...

اگر همانجا همان وقت به همان کس همان حرفی را که باید بزند نزند!!!
...
نظرات