عکس هلیم گندم
bahar
۰
۵۶۷

هلیم گندم

۱۷ دی ۰
نگاه سرد مردم بود و آتش
صدا بین صدا گم بود و آتش
بجای تسلیت با دسته ی گل
هجوم قوم هیضم بود و آتش
🖤🖤🖤
...