عکس کباب کوبیده مرغ

کباب کوبیده مرغ

۴ بهمن ۰۰
زندگی نمایشی است که هیچی تمرینی برای آن وجود ندارد!
پس آواز بخوان،اشک بریز،بخند...
باتمام وجودزندگی کن،قبل از آن که پرده هافرود آیندونمایش توبدون هیچ تشویقی به پایان برسد😊
...