عکس زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ

۲ ماه پیش
خونه باباجون 😍😍
بعد از دو هفته بابامو دیدم،، اهواز بود همین که اومد ریختیم سرش 😁😁😁

خیلی سادست حال و حوصله عکاسی نداشتم
#زرشک_پلو_با_مرغ #زرشک_پلو #مرغ #آشپزخونه_نگار #نگار۶٩
...