عکس پیتزا مخلوط
yalda
۴۸
۷۴۱

پیتزا مخلوط

۲۰ فروردین ۰۱
یک انسان
بیشتر به وسیله چیزهایی
که میگوید
انسان است
تا چیزهایی که میگوید...
...
نظرات