عکس سالاد فصل
گندم
۳۷
۸۵۷

سالاد فصل

۲۰ اردیبهشت ۰۱
عکسای بعدی چندتا ازعکسای طبیعته
هر کجا هستم
 باشم
آسمان مال من است.
 پنجره ، فکر ، هوا ،
عشق ، زمین مال من است
چشم ها را باید شست
جور دیگر باید دید
چترها را باید بست
زیر باران باید رفت

#گندم #سالادفصل #سالاد #شام #نهار #سالاد_کاهو
...
نظرات