عکس سمبوسه

سمبوسه

۲ ماه پیش
#قرارگروهی
⁦❤️⁩آشپزی به وقت عشق ⁦❤️⁩
-و‌َخدا‌نکنه‌تو‌ی‌فضای‌مجازی‌
حق‌الناس‌کنیم.!
با‌چت بانامحرم‌!
بایه‌پروفایل‌‌که‌به‌گناه‌میندازه‌!
با‌یه‌کانال‌مبتذل!
با‌یه‌مزاحمت‌!
باایجاد‌ِ‌یه‌گروه‌مختلط‌!
با‌یه تبرج‌!
با‌یه‌لایک‌و‌کامنت.!
حواست‌باشه‌همش‌نوشته‌میشه و‌باید‌جواب‌بدی!
‌حواسمون باشه رفیق، امام زمان هم با این گناه های ما اشڪ میریزند💔...
...
نظرات