عکس دلمه متفاوت
منیژه
۶۶
۲.۷k

دلمه متفاوت

۲۳ خرداد ۰۱
🔘 داستان کوتاه

پادشاهی به نجّارش گفت :
فردا اعدامت میکنم
نجار اون شب نمیتونست بخوابه
همسرش بهش گفت:مثل هرشب راحت بخواب
همه چیز دست خداست
وخدا خیلی بزرگه
حرف همسرش ارامشی به دلش انداخت
وچشماش سنگین و خوابید ...
صبح که صدای پای سربازها رو شنید
با ناامیدی به همسرش نگاه کردوگفت:
چرا حرفاتو باور کردم ؟؟
با دستای لرزانش درو باز کردو
دستاشو برد جلو تا سربازها زنجیرش کنند
دوسرباز با تعجب گفتند:
پادشاه مرده...
باید تابوتی براش بسازی
چشمان نجار برقی زدو
نگاهی از روی عذرخواهی به همسرش انداخت
به همسرش لبخندی زدو دوباره گفت:
همه چیز دست خداست و خدا خیلی بزرگه..

این حکایتو گفتم که بدونی در هرشرایطی امید تو از دست نده و هر لحظه منتظر رحمت بیکران خدا باش.....

─┅─═इई 🌸🌺🌸ईइ═─┅─
...
نظرات