عکس کوکی شکلاتی

کوکی شکلاتی

۷ آبان ۰۱
در تاریکی

نه بُعد مکان مهم است

و نه زمان.

تو بگو

پشت پلک هایمان،

کجای زمان ایستاده ایم؟
...