عکس شربت زعفران
باران سجادی
۷۸
۱.۵k

شربت زعفران

۱۰ اسفند ۰۱
من میخوام از پاپیون برم شرمنده😔😔😔
🚶
🚶
🚶
🚶
🚶
🚶
🚶
🚪🚶


اه این در چرا بستس؟؟😠😠
بله😁😁
از اتاق فرمان اشاره میکنن اگه تو از پاپیون بری شمعدونی ها دق میکنننننننن
شکایت رفتنت رو به مدیر عاشق میکننننننن

اگه تو ازینجا بری در پاپیون بسته میشهههههههه
یه دل با صدتا آرزو از زندگی خسته میـــــــشههههههه
باااشه بابا نمیرم..😀😀😀😂 😂 😂 😂
...
نظرات