عکس فرنی
کورد بانو
۲.۴k
۳k

فرنی

۴ فروردین ۰۲
دومین روز مبارک رمضان

#🙂👐🏻
[لبخندبزن‌ ،برآمدگی گونه هایت‌ توان‌ آن‌ را‌ دارد که امید رفته را باز‌گرداند! تجربه ثابت‌ کرده است گاهی قوسی کوچك میتواند‌ معماری بنايی را نجات‌ دهد˘◡˘]
ـــــــــــــ
#حس‌خوب💐💐
🙂🙂🙂😁😄r🌙
...