عکس نذری
aniseh.
۰
۱.۳k

نذری

۲۵ فروردین ۰۲
این منم، بیدار، از هول گناه
مى کنم، بر آسمان شب، نگاه
این منم، از راه دور افتاده اى
رایگان، عمر خود از کف داده اى
این منم، در دستِ غفلت ها اسیر
/ اى خداى مهربان، دستم بگیر

التماس دعا
...