عکس ڪـیـڪ روز مــادر
Banafsheh...!
۲۴
۱۹۲

ڪـیـڪ روز مــادر

۱۴ دی ۰۲
روش گنـبدی شد و ترڪ برداشـت ولـی به خوشـمزگیــش مــی‌ارزیـد🥲🤌🏻

دغـدغہ روزمرھ ام، بودن توسـت!
نفس ڪشیدنـت ..
ایسـتادنت ..
خنـدیدنـت ..
مـــــــادرم تـو باشـی
دنیـا برایـم بس اســت ….🫂🌿
...
نظرات