عکس #کیک_قهوه

#کیک_قهوه

۲۱ بهمن ۰۲
جایی خوندم که نوشته بود: هرگز برای هیچ روزی در زندگیت پشیمان مباش!

روزهای خوب، خوشحالی میارن

روزهای بد، تجربه،

بدترین روزها، درس عبرت

و بهترین روزها، خاطره:)💛
...