عکس همبرگر گوشت و سویا
sanaz
۳۳
۶۷۹

همبرگر گوشت و سویا

۲۸ فروردین ۹۶
مهم نیست
که آدم هاچگونه اند
مهم نیست
جواب سلامت رامی دهندیانه
توسلام کن
سربه سردلشان بگذار
شیطـنت کن بـخند
مهم این است که تو
خوب باشی روزی دلشان
برای خوبی هایت
تنگ میشودباورکن.
...
نظرات