ترفند های پختن سریع انواع گوشت
ترفند های پختن سریع انواع گوشت

گوشت ناپز :
گوشت سفت و چغر:
استیک یا بیفتک:
مرغ ناپز:
برای آنکه گوشت های سفت یا برخی از مرغهای دیرپز, زودتر پخته شود