پاپیون
پاپیون
فعال شدن بخش استوری
پاپیون
۲۴۸
بخش استوری دوباره فعال شد!

لطفا به نکات زیر توجه کنید:
- در صورت ارسال موارد نامرتبط با موضوع برنامه به ویژه مسائل سیاسی حساب کاربری شما محدود و معلق می شود.
- در صورت مشاهده موارد نامرتبط به موضوع برنامه تنها از دکمه گزارش استفاده کنید و سپس فرد مورد نظر را آنفالو کنید!
- در صورت شرکت در بحث های سیاسی در قسمت های مختلف برنامه مانند نظرات، استوری و ... حساب طرفین هر دو محدود و معلق می شود.
- فعال شدن استوری ها به صورت آزمایشی می باشد و در صورت عدم رعایت قوانین توسط کاربران این بخش مجددا غیرفعال می شود.
- سرآشپز پاپیون محل ارسال مطالب سیاسی نمی باشد!
...