ایده ی کیک بهاری

۱ فروردین ۹۹
۳.۷k
❌❌باز باران ......❗️


باز باران با ترانه
می خورد بر بام خانه
خانه ام کو ؟
خانه ات کو ؟
آن دل دیوانه ات کو ؟
روز های کودکی کو ؟
فصل خوب سادگی کو ؟
یادت آید روز باران
گردش یک روز دیرین
چه شد دگر کجا رقت
خاطرات خوب و شیرین
کوچه هاشد کوی بمبست
در دل تو آرزو هست ؟
کودک خوشحال دیروز
غرق در غم های امروز
یاد باران رفته از یاد
آرزو ها رفته بر باد
باز باران بی ترانه
بی بهانه
می خورد بر بام خانه
شایدم گم کرده خانه...!
...
نظرات