بریدن و فیله کردن ماهی از استخوان
 بریدن و فیله کردن ماهی از استخوان

این آموزش برای بریدن ، خرد کردن و فیله کردن تمام ماهی ها کاربرد دارد

پشت گردن ماهی را تا قسمتی که به استخوان میرسد برش دهید

ماهی را به پهلو بگذارید سپس چاقو را زیر قسمت بریدگی قرار دهید

چاقو را از بالا تا دم ماهی بکشید ( در زمان برش دادن با دست ماهی را ثابت نگهدارید )

لایه بالایی گوشت ماهی ( فیله اول ) را پس از برش دادن کنار بگذارید

قسمت های اضافی مانند استخوان ، دم و باله های ماهی را از فیله دوم جدا کنید

در صورتی که ماهی شما بزرگ است میتوانید هر فیله را به چند قسمت تقسیم کنید