جلوگیری از پاشیدن روغن
جلوگیری از پاشیدن روغن

زمانی که چیزی را روی حرارت سرخ می‌کنیم، اگر حرارت کمی تند باشد، روغن می‌پاشد و باعث کثیف و چرب شدن اجاق گاز و البته سوختن دست‌تان به هنگام آشپزی می‌شود.