جا افتادن غذا
جا افتادن غذا

این اصطلاح معمولا در مورد خوراک های ایرانی بکار میرود و مربوط به مراحلآخر طبخ خوراک است بدین تعبیر که اگر خوراک خورش باشد و روغن آن رو میاید و در صورتیکه خوراک دیگری باشد آب آن تبخیر میشود و غلیظ میشود و آنگاه هنگام صرف آن است .