سمنوی عید
سمنو پزون رسم دیرینه در آستانه نوروز
نوروز
پاپیون
۱۵ اسفند ۹۵
سمنو پزون رسم دیرینه در آستانه نوروز
سمنو پزی نیز یکی از آداب چهارمحالی ها پیش از عید است که هنوز در بسیاری از خانه های استان به ویژه در منطقه های روستا نشین انجام می شود.هنوز مادربزرگانی نیز هستند که در شهر های بزرگ این استان از جمله شهرکرد، فرخ شهر و... دیگ های بزرگ  سمنو را بار می گذارند و با کمک اعضای فامیل و همسایگان این سنت دیرینه چهارمحالی ها را انجام می ...
۷۱۹
۱۹