عکس سالاد کلم با سبزیجات
ساهره
۱۷
۷۳۱

سالاد کلم با سبزیجات

۳۰ مهر ۹۶
به چه می اندیشی!
نگرانی بی جاست...

عشق اینجا
و خدا هم اینجاست،

لحظه ها را دریاب
زندگی در فردا نه،
همین امروز است
#سهراب_سپهری
...
نظرات