عکس شیرینی نان خامه ای

شیرینی نان خامه ای

۱۱ بهمن ۹۶
"آرامش"
سهم کسانی است،
که "بی منت" می بخشند
"بی کینه" می خندند
و در نهایت
با "سخاوت"
محبتشان را اکرام می کنند
شیرینی نان خامه ای
https://sarashpazpapion.com/picture/c45748cf26b05727c3f78f91076587c4
...
نظرات