عکس ترحلوای زعفرانی
Rasuli
۲۶
۵۶۹

ترحلوای زعفرانی

۱۹ بهمن ۹۶
#ترحلوای زعفرانی،خیرات برای سالگرد مادر همسرم
موادلازم
آردسفید ۸۰۰ گرم
آرد برنج ۲۰۰ گرم
روغن جامد۱۰۰گرم
روغن مایع ۲۰۰ گرم
کره ۱۰۰ گرم
موادلازم شربت
شکر ۷۰۰ گرم
آب ۲ لیوان
گلاب ۱ لیوان
زعفران به مقدار دلخواه
روش تهیه
آب وشکر وزعفران آب کرده رومخلوط کرده چندجوش که زد گلاب راافزوده زیرش راخاموش میکنیم تاشربت خنک شود

آرد سفیدگندم روالک کرده باحرارت کم ۴۵ دقیقه تفت داده سپس آردبرنج روالک کرده افزوده۱۵دقیقه دیگرباهم تفت داده دوباره مخلوط دوآرد را الک کرده روغن ها راافزوده ده دقیقه هم باروغنها تفت میدهیم ازروی شعله برداشته شربت راکم کم اضافه میکنیم تاقوام دلخواه بدست آید
مقدارروغن وشربت به بافت آرد مورداستفاده بستگی دارد وباتجربه میتوان مقدار انها روکم وزیادکرد نوش جون
...
نظرات