عکس وبازهم کوکی شکلاتی
ADN
۱۳۵
۱.۸k

وبازهم کوکی شکلاتی

۱۶ فروردین ۹۷


سال جدیدآمد
اما
ماهمان آدمهای سال پیشیم که همچنان دروغ میگوییم
پشت یکدیگربدمیگوییم و
همدیگرو قضاوت میکنیم
هرروزمان راباغرغرهای بیشتری شروع میکنیم
سال جدیدآمد
اماآدمهای جدیدی نیامدندوماهمچنان درانتظارآمدن آدمهای خوب برروی زمین هستیم
غافل ازاینکه خوبی راازخودمان بایدشروع کنیم
وهیچوقت هم زیرباراین مسئله نمیرویم که اگرماواطرافمان دربدی غرق شدیم
حتمامشکل ازخودمان است وبایدازخودمان شروع کنیم این پروسه ی خوب شدن را...!
ب هرحال سال جدیدآمد...
همه ب ظاهرخوشحالندوغرق درگفتن تبریک وشادباش
امامن همچنان ب این فکرمیکنم که
کدام سال قراراست ب جای لباس آدم ها
کمی شخصیت وفکرآدمهانوبشود؟!
...
نظرات