عکس برشتوک شکلاتی
عشق=آشپزی
۲۵۷
۲.۱k

برشتوک شکلاتی

۲۴ فروردین ۹۷
#طنزجبهه

حتما بخونـید😅

اردوگاه پر شده بود از خبرنگاران خارجـی ، بچه ها مجبور بودند در حضور افسران عراقی مصاحبه کنند

میڪروفون رو گرفتند جلوی یکی از رزمنده ها، افسر عراقی پرسید:

پسرجان اسـمت چیــــه؟ او جواب داد:

#عباس ! اسم پدرت چــــیه؟

مش #عباس ! اهل کجایی؟

بندر #عباس ! کجا اسیر شدی؟

دشت #عباس !!

افسر عراقی که فهمید پسره او را دست انداخته با لگد به ساق پایش کوبید و داد زد: دروغ میگی!

اسیر جوان در حالی ڪه خنده اش گرفته بود، گفت:

نه به حضرت #عباس...😂😂
...
نظرات