عکس آش سبزی شیرازی
باران سجادی
۱۰۴
۱.۲k

آش سبزی شیرازی

۶ خرداد ۹۷
دنیا هفت رو دارد:

۱- خوشی و سرور؛
۲- ناخوشی و اندوه؛
۳- عافیت و تندرستی؛
۴- موفقیت و کامیابی؛
۵- بخشش و آمرزش؛
۶- احترام و محبت؛
۷-چشم پوشی و نادیده گرفتن بدی ها

از خدا می خواهم که اولی را نصیب شما کند؛
دومی را از شما دور کند؛
با سومی شما را بپوشاند؛
چهارمی را در مسیرتان قرار دهد
و پنجمی قسمتتان
ششمی از طرف من تقدیم شما
و هفتمی را هم از شما درخواست دارم...
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
...
نظرات