عکس ژله رمانتیک

ژله رمانتیک

۱ تیر ۹۷
100 سخن زيبا از کورش بزرگ:

1) اي پسر من نيکو کار باش نه بدکار زيرا زندگاني انسان جاودان نيست و هيچ چيز از کردار نيک لازمتر نمي باشد
2) اي پسر من بشنو تو را مي گويم که بهترين بخشش ها تعليم و تعلم است زيرا مال و مکنت زوال پذيرد و چهار پايان بميرند ولي دانش و تربيت باقي ماند
3) دختر شرمگين را دوست بدار و او را به مرد هوشيار و دانايي به عروسي ده زيرا مرد دانا و هوشيار مانند زمين نيکي است که چون تخم در آن بکارند حاصل نيک و فراوان از آن به عمل آيد
4) با زن فرزانه و شرمگين عروسي کن و او را دوست بدار وخود براي خود زن انتخاب کن و زن ديگري را فريب مده تا روانت گناه کار نگردد
5) مردي را به دامادي خود برگزين که نيکخو, درست و دانا باشد، اگر بسيار مسکين است بسيار عيب نيست مال و مکنت از يزدان برسد
6) چون خوشي رسد بسيار خشنود و غره مشو و چون سختي رسد غمگين و افسرده مباش زيرا هر خوشي يک ناخوشي و هر نيکي يک بدي در پي دارد
7) از پست فطرت و بداصل قرض مگير و وام مده زيرا تنزيل زياد بايد داد و همواره بر در خانه تو بايستد و کسان بگمارد و اين براي تو زيان بزرگي است
8) به مال و مکنت کسي چشم مينداز زيرا مال و خوشي جهان مانند مرغي است که از اين درخت به آن درخت نشيند و به هيچ شاخي نماند
9) دست از دزدي و کاهلي و هوا و هوس نفساني بدار زيرا هر کس که نيکي کند پاداش نيکي يابد و هر که بدکار گشت به سزاي سخت خواهد رسيد
10) نسبت به پدر و مادر خود فرمانبردار باش زيرا مرد تا پدر و مادرش زنده اند مانند شيري است که آسوده در بيشه غنوده و از هيچ کس بيم ندارد
11) به رئيس و سردار خود گستاخ مباش و در خدمت استوار بايست, آنچه بر خود نيک نداني به ديگران نيز نيک نشمار با دوستان به يگانگي برخورد کن
12) اگر تو را فرزندي است به مدرسه بفرست و به تحصيل علم بگمار زيرا علم ودانش چشم روشن است
13) عصباني مباش زيرا مرد عصباني مانند آتش است که در بيشه برافروزد و تر و خشک را با هم بسوزاند
14) دشمن کهنه را دوست نو مساز زيرا دشمن کهنه مانند مار سياه است که بعد از صد سال انتقام را فراموش نکند
15) مغرور و خودپسند مباش زيرا انسان مغرور چون مشک پر باد است و اگر باد آن خالي شود چيزي باقي نماند
16) آنچه را که گذشته است فراموش کن و به آنچه که نرسيده رنج و اندوه مبر
17) در مجالس در صدر منشين تا تو را از آنجا بلند نکنند و به جاي پايين تري بنشانند
18) سخن بموقع بگو زيرا بساتکلم بهتر از خاموشي و بسا خاموشي بهتر از تکلم است
20) از هر خوراک مخور و زود به زود به مجلس عيش بزرگان مرو که پسنديده نيست
21) اي پسر من تو را مي گويم بهترين چيزها براي سخاوت تعليم و تربيت مردم است
22) هميشه و همه جا به خدا توکل کن و دوستي با کسي کن که بيشتر به تو سود رساند
23) زن و فرزند خود را از تحصيل علم باز مدار تا غم و اندوه به تو نرسد و پشيمان نشوي
24) اگر در پي مال و مکنتي هستي آب و زمين بخر زيرا اگر ثمر ندهد اصل آن باقي است
25) حضور دانشمندان را گرامي دار و از ايشان سئوال کن و جواب بشنو
26) با مردي که پدر و مادر از او ناخشنودند همکار مباش تا گناهکار نباشي
27) از هر کس که با تو کينه ورزد و خشم گيرد کناره گيري کن
28) با مرد پاک نظر, کارآگاه, هوشيار و نيکخو مشورت کن
29) در جنگ اگر مسئوليتي به عهده تست بسيار مواظب باش
30) به فرمان يزدان وپيامبرانش گوش کن و رفتار نما
31) انسان فقير و بينوا را تمسخر مکن شايد تو نيز روزي بينوا شوي
32) انسان پارسا در آسايش ماند و بدکار هميشه گرفتار اندوه است
33) اگر چه افسون مار خوب شوي ولي دست به مار نزن تا تو را نگزد
34) اگر چه شنا را به خوبي داني ولي زياد در آب مرو تا غرق نشوي
35) با هيچ کس و به هيچ آيين پيمان شکني نکن که آسيب به تو نرسد
36) فرومايه را اعتنا مکن و شخص محترم را پاداش رسان
37) مردم داراي همان خوبي يا بديي هستند که از زمان شير خوارگي خود کسب نموده اند
3-137- سحر خيز باش تا کار خود را به نيکي به انجام برساني
39) دوست کهنه را گرامي دار و در دوستي او استوار بايست
40) يزدان را ستايش کن و دل را شاد ساز تا يزدان نيکي تو را بيافزايد
41) حکمرانان را نفرين مکن زيرا آنان پاسبانان مردم هستند
42) هيچ فرازي بدون نشيب و هيچ نشيبي بدون فراز نيست
43) مال کسي را تاراج مکن و به مال خود بريز
44) براي نام آوري خود از کسب و کار اعتراض مکن
45) هر چه شنوي به عجله بديگران مگوي
46) هر کس که براي ديگران چاه کند خود در آن افتد
47) تا حدي که مي تواني از مال خود داد و دهش نما
4-137- کسي را فريب مده تا دردمند نشوي
49) پيشواي نيک را گرامي دار و سخنش بپذير
50) جز از خويشان و دوستان از کسي وام مگير
51) نه به راست نه به دروغ هرگز سوگند مخور
52) چو خواهي عروسي کني اول مال فراهم کن
53) از نيک کرداري خود غره مشو و رجز مخوان
54) به رئيسها و پادشاهان خيانت مکن
55) از مرد بزرگ و نيک سخن بپرس
56) با دزدان معامله مکن و آنها را گرفتار بنما
57) از دوزخ ياد کن تا با انصاف مجازات کني
58) از هر کس و هر چيز مطمئن مباش
59) فرمان خوب ده تا بهره خوب يابي
60) بيگناه باش تا بيم نداشته باشي
61) سپاس دار باش تا لايق نيکي باشي
62) با مردم يگانه باش تا محترم و مشهور شوي
63) راستگو باش تا استقامت داشته باشي
64) متواضع باش تا دوست بسيار داشته باشي
65) دوست بسيار داشته باش تا معروف باشي
66) معروف باش تا زندگاني رابه نيکي بگذراني
67) دوستدار دين باش تا زندگي به نيکي بگذراني
6-137- مطابق وجدان خود رفتار کن که بهشتي شوي
69) سخي و جوانمرد باش تا پاک و راستگو گردي
70) با انسان قدر نشناس و ناسپاس معاشرت مکن
71) روح خود را با خشم وکين آلوده مساز
72) در حفظ دين بکوش زيرا سعادت روحاني از آن ميسرشود
73) در هر گفتار و کار تواضع و ادب را فراموش مکن
74) هرگز ترشرو و بدخو مباش
75) در انجمن نزد انسان نادان منشين که تو را نادان نشمارند
76) دختر خود را به شوهر هوشيار و دانا بده
77) اگر خواهي از کسي دشنام نشنوي کسي را دشنام مده
78)خود را به بندگي کسي مسپار
79) هميشه روح خود را به قوي دار
80) قبل از جواب دادن تفکر کن
81) هيچ کس را تمسخر مکن
82) با انسان بدکار همراز مشو
83) با انسان خشمگين همراه مشو
84) با فرومايه مشورت مکن
85) با مست هم خوراک مشو
86) مرد بدچشم را به معاونت خود قبول مکن
87) مال خود را به انسان حسود نشان نده
88)از پادشاهان فرمان ناحق مخواه
89) از مرد سخن چين و دروغگو سخن مشنو
90) در مجازات مردم کينه را کناربگذار
91) در معابر عمومي مجادله نکن
92) با انسان بسيار متمول هم خوراک مشو
93)انسان راستگو را براي پيغام بفرست
94) براي جاه و مقام مجادله مکن
95) از انسان کينه ورز دور باش
96) با مرد اديب دشمن مباش

97) با مرد نادان راز مگوي
98)به هيچ کس دروغ مگو
99) از بي شرم مال مگير
100) نام وياد کورش بزرگ ‌پدر ایران زمین گرامي باد
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ دوستون دارم👈❤👉
زندگی هر لحظش ب کامتون...روزگارتوون خووش❤
...
نظرات