عکس کیک اسفنجی تولد

کیک اسفنجی تولد

۱۴ شهریور ۹۷
تو آمدی و خدا خواست دخترم باشی
و بهترین غزل توی دفترم باشی
توآمدی که بخندی,خدا به من خندید
واستخاره زدم گفت💖کوثرم💖باشی
خدا کند که ببینم عروس گلهایی
خدا کند که عروس صنوبرم باشی
کوثرم 4سالگیت مبارک
...
نظرات