عکس ته انداز مرغ
مهربانو
۲۰۵
۹۸۷

ته انداز مرغ

۲۸ آذر ۹۷
دو بامداد یا دو شامگاه هیچ گاه یکسان نیستند. لحظه ای حس میکنی زیبایی جهان زایل گردیده... اما برف باریدن میگیرد
...
نظرات