عکس پیده گوشت
Mitra 1370.12.13
۰
۱۲

پیده گوشت

۱۸ اردیبهشت ۹۸
جمع شدن خمیر
...