عکس کیک
رضوانه
۱۱
۳۱۲

کیک

۳ شهریور ۹۸
🌺زندگی رویش یک حادثه نیست
🌺زندگی رهگذر تجربه‌هاست
🌺تکه ابری است به پهنای غروب
🌺آسمانی است به زیبایی مه
🌺زندگانی چون گل نسترن است
🌺باید از چشمه جان آبش داد
🌺زنــدگــی مـــال مـــاست
🌺خــوب و بــد بــودن آن
🌺عملی از من و ماست ،پس بیا
🌺تا بفشانیم همه بذر خوبی و صفا
🌺و بگوییم به دوست معنی عشق
🌺و حقیقت چه زیباست
...
نظرات