عکس مرغ بریان خانگی
فاطمه بانو
۵۸
۱.۷k

مرغ بریان خانگی

۵ بهمن ۹۸
🔆💠🔅💠﷽💠🔅
💠🔅💠🔅
🔅💠🔅
💠🔅
🔅
✅این ها هم دارو هستند و حال ما را خوب تر می کنند:

نگریستن به ستارگان و آب روان
پابرهنه بر زمین راه رفتن

ذکری را زمزمه کردن
تماشای گل ها و شکوفه ها
تنفس در هوای صبحگاه بهاری

کتاب خواندن
گوش سپردن به آیات قرآن مجید
بوییدن میوه

لمس درختان
نوازش کردن حیوانات
آب دادن به گلدان ها ...

🔰دارو تنها آنی نیست که می خوریم و می نوشیم ...

☜【طب شیعه】


🔅
💠🔅
🔅💠🔅
💠🔅💠🔅
🔆💠🔅💠🔅💠🔅
...
نظرات