عکس خورشت خلال کرمانشاهی
taranom
۲۴
۹۳۵

خورشت خلال کرمانشاهی

۱۵ بهمن ۹۸
جاتون خالی در ضمن خلال بادوم و ربشو خودم درست کردم
...
نظرات