عکس بسبوسه
Farzaneh
۱۰
۲۷۱

بسبوسه

۱۴ فروردین ۹۹
کیک عربی
که با ارد سمولینا درست میشه و جزو دسته کیک های خیسه چون بعد پخت شیره شکر روش ریخته میشه
...
نظرات